Awizacja

RODO

Start RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy poniższe informacje:

1. Administrator danych osobowych i dane kontaktowe:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNIQ LOGISTIC Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi, Dąbrowskiego 225/243, 93-231 Łódź, KRS 0001033798,
b) kontakt w spr. związanych z przetwarzaniem danych osobowych adres e-mail: rodo@uniqlogistic.pl

2. Przetwarzane dane

Administrator może przetwarzać następujące Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, dane adresowe i adresowe firmy, adres poczty elektronicznej i numer telefonu, identyfikator do komunikatora preferowanego do kontaktu, numer NIP, REGON, wizerunek, nr dowodu osobistego, nr paszportu, dane z prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego pojazdu, numer konta bankowego.

3. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu : – w razie zawarcia umowy, dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania postanowień umownych. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 ust.1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy); w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych tj. rozpatrywania ewentualnych reklamacji, wystawiania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO); w razie przebywania na terenie Administratora objętym monitoringiem wizyjnym dane osobowe będą zbierane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz współpracowników Administratora, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO); dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, jak i marketingowych Administratora drogą elektroniczną i telefoniczną. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6, ust. 1 lit. a RODO, (zgoda osoby, której dane dotyczą, lub odpowiednio art. 6, ust.1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora w związku z umową łączącą strony ).

4. Odbiorcy danych i inne podmioty

Pani/Pana dane osobowe są lub   mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym w celu wykonania umowy kontrahenci uczestniczący w wykonaniu umowy, podwykonawcy, jak i podmioty obsługujące Administratora, np. dostawcy usług: IT, księgowych, prawnych.

5. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Pana/Pani danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane oraz od obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane w związku z: zawarciem i wykonaniem umowy przez czas niezbędny do prawidłowego wykonania umowy, a następnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, nie krócej jednak niż 6 lat od zakończenia współpracy Pana/Pani firmy z UNIQ LOGISTIC Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi; wystawianiem dokumentów księgowych – przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości; dochodzeniem lub obroną roszczeń, zwłaszcza w przypadku jakiegokolwiek sporu sądowego – przez czas do prawomocnego zakończenia postępowania i upływu terminów przedawnienia określony przepisami prawa. Dane osobowe z monitoringu wizyjnego, tj. wizerunek, data i miejsce nagrania przechowywane są przez okres 60 dni. Dane osobowe zbierane w  celu  przesyłania  informacji  handlowych,  jak  i  działań  marketingowych  –  przez  czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.

6. Zgoda

Zgodnie z RODO informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną   zgodę,   wszystkie   wyrażone   zgody   na   przetwarzanie   mogą   być   wycofane   w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7. Profilowanie

Przetwarzając Pani/Pana dane osobowe nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w każdym przypadku decyzję podejmujemy przy udziale naszych upoważnionych pracowników. Nie dokonujemy również profilowania polegającego na zbieraniu informacji o zachowaniu poszczególnych osób oraz ich automatycznej analizie.

8. Obowiązek podania danych

Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do podjęcia odpowiednich czynności poprzedzających zawarcie umowy, zawarcie umowy oraz jej realizację. Podanie danych oraz wyrażenie zgody na działania marketingowe i handlowe jest dobrowolne i nie ma wpływu na zawarcie i wykonanie umowy.

9. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą

Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO przysługuje Pani/Panu: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Przekazywanie danych

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, UNIQ LOGISTIC Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi stosuje standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie skorzystać z przysługujących praw, skontaktujcie się z Administratorem listownie na adres korespondencyjny: UNIQ LOGISTIC Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi, ul. Dąbrowskiego 225/243, 93-231 Łódź lub poprzez adres e-mail: rodo@uniqlogistic.pl

Zapraszamy do współpracy Zaufali nam

Kontakt

Łódź, 93-231
ul. Dąbrowskiego 225/243

NIP: 982 035 17 95
REGON: 100486212
KRS: 0001033798