Awizacja

Polityka prywatności

Start Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym https://www.uniqlogistic.pl (dalej jako „Serwis Internetowy”).

Administratorem Serwisu Internetowego jest UNIQ LOGISTIC Sp. z o.o. sp. k. w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 225/243, 93-231 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300620, NIP: 9820351795, REGON: 100486212

Dane osobowe, zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego, są przetwarzane zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej RODO.

Administrator Serwisu Internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności
i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu Internetowego.
Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne,
w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed
ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu internetowego akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności. Właściciel Serwisu internetowego zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie.

II. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Administratorem danych osobowych jest UNIQ LOGISTIC Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi, ul. Dąbrowskiego 225/243, 93-231, Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300620, NIP: 9820351795, REGON: 100486212 W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

    poczty elektronicznej: rodo@uniqlogistic.pl,

    poczty tradycyjnej: UNIQ LOGISTIC Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w   
    Łodzi, ul. Dąbrowskiego 225/243, 93-231 Łódź

    telefonu: 42 649 33 44

III. Cel, zakres i podstawa zbierania danych osobowych

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

Udzielenia odpowiedzi na zapytania zawarte w formularzu kontaktowym, zawarcia umowy, rekrutacji pracowników, przesyłania informacji handlowej.

 1. Dane osobowe użytkowników Serwisu internetowego mogą być przetwarzane przez Administratora:
  1. w przypadku gdy użytkownik serwisu wyrazi na to zgodę w zamieszczonych w serwisie formularzach, w celu podjęcia działań, których formularze te dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) albo
  2. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik serwisu (art. 6 ust.l lit. b RODO), w przypadku, gdy serwis umożliwia zawarcie umowy między Administratorem a użytkownikiem serwisu.
 2. W ramach Serwisu internetowego dochodzi do przetwarzania danych osobowych, które są wyłącznie dobrowolnie podane przez użytkowników serwisu. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu wyłącznie w zakresie niezbędnym dla celów określonych w punkcie III przedmiotowej polityki prywatności i przez okres niezbędny do realizacji tych celów, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika serwisu. Brak podania danych przez użytkownika serwisu może w niektórych sytuacjach skutkować niemożnością realizacji celów, dla których podanie danych jest niezbędne.
 3. W ramach formularzy zamieszczonych w serwisie lub w celu wykonywania umów możliwych do zawarcia w ramach Serwisu internetowego mogą być zbierane następujące dane osobowe użytkownika serwisu: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, adres poczty elektronicznej, adres IP, numer telefonu, ewentualnie inne dane osobowe podane przez użytkownika serwisu.
 4. Dane zawarte w formularzach, przekazane Administratorowi przez użytkownika Serwisu internetowego, mogą być przez Administratora przekazywane podmiotom trzecim, współpracującym z Administratorem w związku z realizacją przez niego celów określonych w punkcie III powyżej.
 5. Dane podane w formularzach zamieszczonych w serwisie są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza albo dodatkowo udzielonej zgody, ponadto mogą być one wykorzystywane przez Administratora także w celach archiwalnych i statystycznych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji
  o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domeny internetowej, serwisów lub innym podmiotom, z którymi Administrator w takim zakresie współpracuje.
 7. Dane osobowe użytkowników serwisu są przechowywane w bazie danych,
  w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w stosownych przepisach.
 8. W wypadkach prawem przewidzianych Administrator może udostępniać część danych osobowych użytkowników serwisu osobom trzecim, dla celów związanych z ochroną praw osób trzecich.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom serwisu listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w serwisie
  oraz o zmianach w niniejszej Polityce prywatności. Administrator może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści
  o charakterze informacji handlowych, o ile użytkownik serwisu wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

IV. Uprawnienia użytkowników serwisu dotyczące ich danych osobowych.

Zgodnie z RODO każdemu użytkownikowi serwisu przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających  przetwarzaniu.

2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych  osobowych, które są nieprawidłowe.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) Kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy

b) Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

c) Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając
w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo, o którym w niniejszym punkcie, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim  przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy RODO może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie swoich danych

Podmiot danych, którego dane osobowe Administrator danych przetwarza
na podstawie udzielonej zgody, może w dowolnym momencie cofnąć zgodę. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie wcześniej udzielonej zgody. Jeśli podmiot danych chce cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych należy swoje żądanie wysłać na adres: rodo@uniqlogistic.pl

Realizacja powyższych uprawnień użytkowników Serwisu internetowego może następować odpłatnie w przypadkach, gdy stosowne przepisy prawa to przewidują.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca
od otrzymania żądania – udzieli informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Państwa żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od celu w jakim zostały zebrane
i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez Administratora zgód lub innych oświadczeń. Dane przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy przechowywane są przez czas niezbędny do jej wykonania. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane przez 2 lata od dnia ich zebrania. Przechowywane są także dane osobowe
o charakterze archiwalnym – po wygaśnięciu danej relacji prawnej dane osobowe osób fizycznych,
w tym dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy instytucji lub jednostek organizacyjnych są przechowywane przez okres 6 lat. W przypadku, gdy toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego zakończenia, lub prawomocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba, że przepis prawa przewiduje dłuży okres przedawnienia dla danego prawa/roszczenia,
którego dotyczy postępowanie. Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane
w celu rekrutacji pracowników przetwarzane będą przez okres 2 lat.

VI. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, np. Prokuraturze, Policji oraz dostawcom usług, z których Administrator korzysta przy prowadzeniu Serwisu Internetowego np. w celu obsługi Serwisu Internetowego. Administrator ma zawarte z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia danych.

VII. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Zebrane przez Administratora dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

VIII. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

IX. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Stanowi jednak warunek świadczenia usług oferowanych przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Serwisu internetowego np. do udzielenia odpowiedzi na zapytanie w formularzu.  

Logi serwera

 1. operator serwisu przechowuje zapytania http kierowane do serwera operatora serwisu (informacje o niektórych zachowaniach użytkowników serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej). Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywany w plikach logów serwera www jest następujący:
 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika serwisu podawana w procesie autoryzacji (logowania),
 • czas nadejścia zapytania,
 • kod odpowiedzi http,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika serwisu (referer link) – w przypadku, gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce internetowej użytkownika serwisu,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony dostępne w ramach serwisu. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, operator serwisu okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony w ramach serwisu odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki internetowe są stosowane, czy struktura stron nie zawiera błędów, itp.

2. Zgromadzone przez operatora logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do prawidłowego administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom niż operator lub podmioty powiązane z operatorem osobowo, kapitałowo lub umownie.
Na podstawie informacji zawartych w tych plikach mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Podsumowania zawierające takie statystyki nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie blokujesz plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji w polityce plików cookies.

Zapraszamy do współpracy Zaufali nam

Kontakt

Łódź, 93-231
ul. Dąbrowskiego 225/243

NIP: 982 035 17 95
REGON: 100486212
KRS: 0001033798